Yapı Kullanma İzni (Genel İskan)

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, tamamen bitmemiş ise; gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, giriş çıkışının ve ortak alanlarının tamamlanmış olması ile kısmen kullanılması mümkün olan yerlerin tamamlanması halinde, bu kısımların kullanılabilmesi için mal sahibince ilgili belediyesine başvurulur. Teknik uygulama sorumlularının  işin bittiğine dair raporlarının ekli olduğu bu yazılı başvuru üzerine yapının tümünün veya kullanımı talep edilen kısmının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahsur görülmediği onayı, ilgili kuruluşların son vizeleri, imar yönetmeliğinde belirtilen çevre düzenlemesi, varsa asansör, kalorifer kazanı ve benzeri tesisatın TSE belge şartı ve diğer ilgili yönetmelik koşullarının yerine getirildiği saptanarak kullanma izin heyetince tanzim edilen ve kullanma iznine esas olan belgedir.